Napište nám

Úvodní strana Aktuality Osadní výbor Budova Fotogalerie Odkazy Diskuze

Kontakt

Kontaktní osoba:
Alice Ondračková
tel.: 604 264 121
E-mail: ovzl@seznam.cz
 

Odkazy

TOPlist

Složení osadního výboru

Předseda:
  Alice Ondračková

Členové:

Jana Doležilová  
Aleš Hranický
Stanislav Kupčák
Jana Pastorková

 

 

Informace o Zelinkovicích a Lysůvkách

Osady Zelinkovice a Lysůvky jsou místní částí Frýdku-Místku a leží západním směrem od města. Osady se rozkládají kolem silnice vedoucí z Frýdku-Místku do Příboru. Jižním směrem od Zelinkovic se rozprostírá les nazývaný Rovná a východním směrem od osady je vodní plocha přehradní nádrže Olešná. Od severního okraje Lysůvek se rozprostírá les. Severním směrem se zvedá vrchol Řepník ( 331 m.n.m.) a severovýchodním směrem Štandl ( 350 m.n.m.).

 

Katastrální plocha Zelinkovice a Lysůvky - 205 ha
 

 

          Zelinkovice

             Lysůvky

 

Počet

muži

ženy

muži

ženy

Celkem

občanů k 1.1.2024

133

146

161

160

600

Počet narození 2023

       

4

Počet úmrtí 2023

       

8

 

Zobrazit na mapě

 

 

Historie

Lysůvky

Obec nemá zakládací listinu. Ve 14. stol. Mělo hukvaldské panství pro celou rozlohu 3 hájenky. Pro „přední“ hory (od Ondřejníka po Ostravu) hájenku v katastru staříčském a pro „zadní“ hory ve Frenštátu a Frýdlantu. Tu staříčskou nazývali Lesůvky (Lisůvky, Bisůvky). Hajní byli z nižší šlechty a nazývali se Lismekerjäger. To byl asi začátek Lysůvek.

Okolo hájenky (nyní Hraniční č.6) na severní straně staré cesty z Příbora do Místku si hajný pro svoje hospodářství usazoval lidi potřebné k lovu nebo těžbě dřeva. V té době byli obyvatelé – asi 7 chalup – vykazováni ve Staříči (17. stol.).

V roce 1771 měly Lysůvky 29 obyvatel. Po druhé straně jižní cesty vznikla z částilesa Harasák a části vrchnostenského lesa Rovňa v roce 1712 osada Lotrinkovice na paměť zemřelého knížete (biskupa) Karla z Lotringenu (zemřel 1710). Osadě bylo přiděleno 30 ha ze staříčského katastru. Lysůvky měly 3 ha. V roce 1771 měly Lotrinkovice 76 obyvatel.

Obyvatelé obou obcí nechodili na robotu a platili 75 zlatých a 50 krejcarů domovní daně za obě obce. V počátcích se živili převážně včelařstvím (med a vosk). Už v 17. století se připomíná, že na jižních svazích bylo 40 "včelínů". Později také tkalcovali a po zahájení hutní výroby v Lískovci chodili přes Štandel do „lipiny“ (Karlova huť) .

V roce 1798 byla malá dřevěná kaplička přestavěna na filiální kostel P.Marie Sněžné fary ve Staříči. Ke kostelu byla v roce 1804 přistavěna věž. Dřevěná kaplička vznikla podle pověsti na záchranu knížete z Lotringenu, kterému se na cestě splašil kůň. Knížeti zůstala po pádu noha v třmeni, kůň se však zázračně zastavil před dřevěným křížem a kníže byl zachráněn. Malá kaplička se dvěmi lípami na dolním konci Lysůvek oproti hájence byla postavena koncem 19. stol. Místo kříže, který stal na místě, kde snídal císař Josef II. (nocoval v Místku "U císaře"). Pro obyvatele se stala neuvěřitelnou událostí, že byli obdarováni jídlem z císařské svačinky.

V roce 1843 měly Lysůvky, Lotrinkovice a Zelinkovice 422 obyvatel v 58 domech (95 bytů). Obec byla přifařena ke Staříči, ale mrtvé pohřbívali v Místku nebo dokonce ve Frýdku u sv.Jošta na nejkrásnějším hřbitově.

V roce 1894 koupila obec od staříčské fary hřbitovní pozemek za 190 zlatých společně se Zelinkovicemi. Pohřbívat se však začalo až v roce 1902. Do první světové války se obec nazývala Lotrinkovice, po ní už Lysůvky.


Zelinkovice

Obec vznikla z návrhu Ondřeje Zelinky , hejtmana na Hukvaldech , kolem dokončené „císařské“ silnice vedoucí z Olomouce do Krakova v roce 1789. Prvním fojtem byl Jura Žáček . Celková rozloha katastru obce činila 129,8 ha vyčleněného z katactru Chlebovice a vrchnosteckého lesa Rovňa .

Bylo vyměřeno 36 díli pozemku po 4měřičce (0,8 ha) , které byly přičlňeny zájemcům za 20 zlatých na splátky z okolních vesnic , ale i ze Slezka . Usedlí byli povinni vykácez les a ze získaného jedlového dřeva si postavit chalupu. O tom , že nebylo jednoduché, svědčí to , že osídlování trvalo téměř 20 let a někteří zběhli. Původní dřevěnice měly v jedné části dvě místnosti, v druhé byl chlév pro dobytek s přístřeškem na seno.

V roce 1812 uvádí popis hukvaldského panství pro Zelinkovice 37 domů , 229 obyvatel a 48 krav . V pozdější doběš byly údajně spojovány s obcemi Lysůvkyx a Lotrinkovice . Občené byli české národnosti a římskokatolického vyznání. Přifařeni byli přes kostel v Lysůvkách pod staříčskou faru. Své mrtvé ale pochovávali v Místku.

Do roku 1902 byly Zelinkovice přiškoleny do Chlebovic. Toho roku byla na pozemku v Lotrinkovicích postavena občeny obou obcíjednotřídní škola , která byla expozitou školyv Chlebovicích. Od roku 1905 pak vzniklasamostatná jednotřídní škola v Lotrinkovicích (nyní mateřská škola J.Myslivečka) .

Vedle zemědělství , které vzhledem k melévýměře půdy nemohlo všechny uživit,pracovali občané v místeckém dvoře. Na robotu nechodili ale platili ročně 4zlatéz každého čísla domu. Přínosem pro obživu byl počátkem 19.stol. rozvoj domácíhotkalcovství. Na vypůjčených stavech, které „faktorům“ spláceli , tkali z nakoupené příze a faktorům prodávali dokončené dílo. Této práci se věnovali celé rodiny včetně dětí od svítání do noci . Svítili si štípami ( loučemi ) , voskové svíčky byly příliš drahé. Po roce 1850 se objevily petrolejové lampy, které byly nazývány věčnám světlem, od něhož je škoda umírat. Elektrifikace (jedna žárovka do domku) proběhla v letech 1928-1929.

Velmi nepříznivě byla obec zasdažena 1.světovou válkou 1914-1918. V té době měla 280obyvatel a z nich během války narukovalo 51 mužů . Ve válce jich padlo 11 . Do čs. Legiíjich vstoupilo 7. V roce 1921 bylo obci registrováno 315 obyvatel.

Po úpadku domácího tkalcovství (poslední tkalci skončili s prací v roce 1910) , pracovali v železárnách v Ostravě, Karlověhuti v Lískovci a hlavně v textilním průmyslu ve Frýdku – Místku .

V roce 1921 zde založili Tělovýchovnou jednotu Sokol pro obce Zelinkovice,Lysůvky , Chlebovice. V roce 1941 vznikl sbor dobrovolných hasičů. Obecbyla osvobozena od německých fašistů 4.5. 1945 bez padlých. Jedno 17leté děvče bylo zabito odraženou kulkou po nechtěném výstřelu.

V roce 1905 se v místní hospodě ( nyní Motorest u Fojtíků ) narodil Aloisu Slavickému syn Jaroslav. Zde se zastavoval Leoš Janáček a působil na hudebně nadaného Jaroslava , který se stal profesorem na Hudební fakultě Karlovy univerzity v Praze. Zde se jako zakladatel a předseda sdružení Bezručův kraj zasloužil o propagaci lašského kraje,zvyků,slezké kurtury. Jak krásně dovedl opěvovat nejen hubou, ale i verši své Zelinkovice ukazuje básnička :


"Má rodná vesničko,
Kolébko šťastných dětí
úsměv matčin vtkaný do paměti
Tvá nezměrná láska ,
nejštěřejší dlani, tvou písní pookřeji
v každém svém zoufalství
Že jsem svůj život prožil v malé dědince
Děkuji jen svojí matince
Za její láskou zbylo jen pár bílých vlásků
Zůstává jen vzpomínání."

Kostel P.Marie Sněžné

Tato podélná jednolodní stavba vznikla v roce 1798 přestavbou původní kaple. K ostel byl postaven jako filiálrú a byl přifařen ke Staříči. Věž byla vybudována v roce 1804, do jihovýchodní části lodi byla dodatečně vestavěna dřevěná hudební kruchta. Ve věži byly původně dva zvony ulité v roce 1747 a 1772 v Olomouci, v době první světové války však byly zrekvírovány pro vojenské účely a patrně i roztaveny. V roce 1923 byly zakoupeny dva nové zvony, jeden o váze 209 kg a druhý o hmot¬nosti 42 kg, také jim se však stala osudná poptávka po zvonovině, tentokrát v období druhé světo¬vé války. Ve věži kostela se v současnosti nachází zvon s drobným reliéfem sv. Cyrila a Metoděje, který odlila v roce 1966 Laetitia Dytrychová.

V roce 1948 byly do kostela objednány nové lavice, neboť ty staré musely být pro svůj zchátralýstav už dříve odstraněny. V letech 1949-1950 byl podle projektu Lubomíra Šlapety opraven kůr, rovněž došlo k rekonstrukci střechy, na podlaze nahradily žulové dlaždice starou pískovcovou dlažbu, byly rozebrány a opraveny varhany atd. Drobné opravy a úpravy probíhaly průběžně i v následujících letech, k další velké rekonstrukci došlo v 1. polovině 90. let. Tyto opravy probí¬haly v letech 1992-1994 a vyžádaly si celkovénáklady ve výši 480 000 Kč. Došlo k zazděníbočního vstupu do kostela, výměně ztrouchnívělých trámů ve věži, postavení nového sanktusníku, bylo provedeno odvlhčení základového zdiva a obnova vnějších omítek atd.

Copyright ©2012-2024 Osadní výbor Zelinkovice a Lysůvky.
Všechna práva vyhrazena.